Willem Beijk

De rechtsbescherming van de student in het hoger onderwijs

Willem Beijk is duale promovendus bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Faculteit Campus De Haag. Zijn promotieonderzoek heeft als werktitel: ‘De rechtsbescherming van de student in het hoger onderwijs’. Het is een wetshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de rechtsbescherming van de student in de hoger onderwijswetgeving vanaf 1972.


Achtergrond

Beijk studeerde burgerlijkrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde daarin zijn doctoraal getuigschrift. In de periode 1997-2013 was bij secretaris van het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Daarvoor was hij 20 jaar werkzaam als jurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directoraat Generaal Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Beijk’s promotieonderzoek gaat over de ontwikkeling cq. uitbreiding van de rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs. Startpunt is de introductie van rechtsbescherming tegen onderwijskundige beslissingen in 1972. Voordien bestond reeds rechtsbescherming doch uitsluitend tegen beslissingen omtrent beheersmatige maatregelen en het tuchtrecht. Onderzocht wordt hoe de vormgeving van de rechtsbescherming zich heeft ontwikkeld tegen de achtergrond van algemene bestuursrechtelijk wetgeving zoals de Wet Arob en de Algemene wet bestuursrecht. Tevens wordt onderzocht hoe het openbare en bijzondere hoger onderwijs zich verhoudt tot het College nadat het College bij uitsluiting over alle geschillen van organen van instellingen voor hoger onderwijs oordeelt. Moet worden vastgehouden aan de rechtsbescherming door de bestuursrechter, het College, dan wel dient gekozen te worden voor een privaatrechtelijke vorm van rechtsbescherming en indien gekozen wordt voor de publiekrechtelijke vorm is er dan nog plaats voor het College bij de voorgenomen integratie van de hoogste bestuursrechters.

Trefwoorden

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek(WHW), rechtsbescherming van de student. Bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs. Openbaar en bijzonder onderwijs, Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsbescherming. Positie van het College. Integratie van de hoogste bestuursrechters.

Contact

Email: willembeijkii@gmail.com

Functie

Duale promovendus

Organisatie

Campus Den Haag, Centrum Regionale Kennisontwikkeling/ Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague

 
Laatst Gewijzigd: 10-07-2015